نام اختراع : فرآیند تولید عکس پانوراما دو بعدی و سه بعدی اتوماسیون با تکنیک حذف پارالاکس و تشخیص جهت عکاسی


شماره اظهارنامه : 140050140003001958

امضا الکترونیکی و سیستمی فایل توصیف :7121e8905763a5b0a2a6d9f725bed688

 

امضا الکترونیکی و سیستمی ادعانامه :c25223bb335938350f493bfe1d95b811 

تاریخ : 1400/03/05   . مالک / مخترع : امید اسدی


امضا الکترونیکی بیانگر آن است که فایل های مربوطه در تاریخ 1400/03/05 ایجاد شده و متن های ان نیز در همان تاریخ نوشته شده است . با افزودن و حذف یک کاراکتر از فایل آفیس کد امضا الکترونیکی سیستمی  تغییر خواهد کرد . در نتیجه کدهای مربوطه فوق غیر قابل جعل و برگشت می باشند . و این یعنی فایل از مبدا به مقصد کوچکترین تغییری در زمان های مختلف نداشته است . هرسند و پژوهش علمی یافت شده که تاریخ ان بعد از تاریخ امضا الکترونیکی این اظهارنامه باشد کپی برداری و اقتباس از این اثر خواهد بود .


خلاصه اختراع : اختراع حاضر به یک فرآیند تولید و تکنیک عکاسی پانوراما مربوط می شود ، و به ویژه روشی است برای تایید حرکت دستگاه عکسبرداری دو بعدی و سه بعدی  به صورت اتوماسیون که در هر تصویر تشکیل دهنده عکس پانوراما  مورد استفاده قرار می گیرد ،  این تکنیک با فرایند ارائه شده موجب تشخیص جهت عکاسی به صورت عمودی یا افقی  به صورت خودکار ، تکنیک تخمین حرکت در یک تصویر ورودی ، تولید یک رابط کاربری (UI ) برای تایید حرکت دوربین و حذف پارالاکس های مزاحم از تصویر و مطابقت داشتن رنگ ها به وسیله پرتوهای ورودی می باشد که با عکاسی های دوبعدی و سه بعدی سازگاری دارد و یک  تصویر و نتیجه نهایی مطلوب را ارائه خواهد داد . بر این اساس با تغییر دادن زاویه عکاسی در حالات مناسب ، و روش های جستجو شش ضلعی افقی و عمودی یک روش برای بازسازی  تصاویر متوالی در یک تصویر واحد که به صورت پیوسته  عکاسی شده  و در نهایت اتصال تصاویر ارائه شده است و....


ادعانامه:

ادعا 1 :
  در این اختراع ، فرآیند تولید عکس پانوراما دو بعدی و سه بعدی با تکنیک اتوماسیون با قابلیت حذف پارالاکس و تشخیص جهت عکاسی به ویژگی های زیر ارائه می گردد :
تصویر اولیه متناسب با درخواست عکسبرداری پانوراما به دست می آید
تعیین جهت عکسبرداری با تایید حرکت دوربین صورت میگیرد ،
یک رابط کاربری راهنما حرکت دوربین برای هدایت سازی حرکت دوربین در جهت های عکسبرداری مشخص ارائه شده است
توالی تصاویر موجود پانوراما با تایید حرکت دوربین حاصل می گردد . 
و با ترکیب این توالی تصاویر ، تصویر پانوراما تولید می شود   
ادعا 2 :
  با توجه به ادعای 1 ، در این اختراع و فرایند با استفاده از رابط کاربری (UI ) تکنیکی برای هدایت انتخاب جهت برای عکسبرداری پانوراما ارائه داده شده است             
ادعا 3 :
   یک روش مطابق ادعا 2 ، که انتخاب جهت رابط کاربری شامل نشانگر هدایت حرکت به سمت بالا ، رو به پایین ، سمت چپ و سمت راست می باشد  
ادعا 4 :
   در این اختراع با توجه به ادعا 2 و 3 ، تکنیک با استفاده از پرسپکتیو تصویر که با تعیین و انتخاب نوع اشعه های نوری که در دیافراگم شکل میگیرد حاصل می گردد 
ادعا 5 :
    با توجه به ادعا 1 ، در این فرایند حرکت دوربین از طریق یک بردار حرکتی از یک تصویر ورودی شناسایی می شود 
ادعا 6 :
    در این اختراع از طریق قوانین پرتوهای لنز که موجب پارالاکس شدن تصاویر می شود مدل جبری استاندارد تولید می شود
ادعا 7 :
     با توجه به ادعا 1 ، تکنیکی که در عکاسی پانوراما دو بعدی و سه بعدی ارائه شده است ، رابط کاربری  (UI )  راهنما حرکت دوربین است که شامل یک نشانگر می باشد که جهت تعیین شده عکاسی را در پاسخ به انحرافات حرکت دوربین از جهت عکاسی که مشخص شده است هدایت می کند 

ادعا 8 :
   با توجه به ادعا شماره 5 ،در این فرآیند از تکنیک روش تخمین حرکت استفاده شده است که قادر به پیش بینی حرکات در جهت های عمودی و افقی می باشد . فرایند سه بعدی این اتوماسیون به صورت افقی است 
ادعا 9 :
   با توجه به ادعا شماره 8 ،در این فرآیند ، تکنیک عکسبرداری پانوراما ، تاثیر پوینت عکاسی هر تصویر با توجه و تایید اینکه حرکت دوربین برای تعیین پوینت به یک مقدار آستانه از پیش تعیین شده رسیده است مشخص می شود 
ادعا 10 :
     با توجه به ادعا شماره 5 ، روش شامل مراحل زیر خواهد بود :
A – تنظیم دامنه از پیش تعیین شده در تمام ناحیه تصویر ورودی که در ردیابی ناحیه حرکت مورد استفاده قرار می گیرد
B – در بخش ردیابی ناحیه حرکت ، اطلاعات حرکت دوربین با تصویر قبلی مقایسه می شود
C – یک تصویر پانوراما تشکیل می شود .  
ادعا 11 :
    با توجه به ادعا 1 ،رابط کاربری (UI )  راهنما حرکت دوربین شامل یک شاخص برای هدایت جهت عکاسی تعیین شده است    
ادعا 12 :
   با توجه به ادعا شماره 5 ، یک روش برای عکاسی پانوراما که حرکت دوربین با استفاده از یک بردار حرکتی از تصویر ورودی در  واحد زمانی از پیش تعیین شده که قابل تشخیص خواهد بود ارائه شده است
ادعا 13 :
  با توجه به ادعا 1 ، در مدل پیشنهادی برای عکاسی پانورامای معمولی از یک دوربین و برای عکاسی های سه بعدی از 2 دوربین استفاده می شود که سازگاری کامل با درجه های مختلف تکنیک را دارا می باشد
ادعا 14 :
    با توجه به ادعا 2 ، یک موازی کننده و لنز کولیمات مخصوص یا کولیماسیون مخصوص و موارد مشابه برای اانطباق دو تصویر عکاسی شده 3 بعدی در نظر گرفته شده است که موجب موازی سازی تصاویر می گردد . 
ادعا 15 :
   با توجه به ادعا شماره 1 ، در عکاسی پانوراما عنصر تصویر بعدی در دنباله ای که در حافظه ذخیره می شود ، در کنار یکدیگر با یک عنصر تصویری که قبلا در حافظه ذخیره شده است مرتب می شود
ادعا 16 :
    مطابق ادعا 1 ، در این فرآیند مقدار پیکسل ها با روشنایی یا رنگ های مربوطه سایر ناحیه  مطابقت خواهد داشت
ادعا 17 :
  در این اختراع در صورت لزوم با توجه به ادعا 5 ، واحد تعیین تصویربرداری ، زمان بندی تصویربرداری را بر اساس میزان حرکت  شناسایی شده به وسیله  تشخیص مقدار حرکت و زاویه دید لنز تصویربرداری تعیین می کند.


نقشه : جهت دریافت تصاویر و شکل های اختراع روی این لینک کلیک کنید

 


شرح توصیف اختراع

عنوان اختراع :
فرآیند تولید عکس پانوراما دو بعدی و سه بعدی اتوماسیون با تکنیک حذف پارالاکس و تشخیص جهت عکاسی
زمینه فنی اختراع :
این اختراع در حوزه رشته های تجسمی مجازی (ارتباط تصویری) و (عکاسی) قرار می گیرد 
در اختراع حاضر ، یک روش عکاسی پانوراما توضیح داده شده است ، که به وسیله حرکت دستگاه عکاسی در حالت قابل قبول یک تصاویر پانوراما تهیه خواهد شد .
مشکل فنی و بیان اهداف:
به طور خلاصه هدف از این اختراع ارائه یک فرآیند برای حذف پارالاکس های مزاحم از تصاویر پانوراما می باشد و همچنین ایجاد یک فرایند در عکاسی خودکار پانورامای با قابلیت تشخیص جهت های افقی و عمودی در حرکت دوربین با توجه به توالی تصاویر که  عکسبرداری می شود . یکی از مشکلات فنی موجود در این حوزه عدم سازگاری کامل سایر تکنیک های عکاسی پانوراما در عکسبرداری های سه بعدی با قابلیت های فوق می باشد که موجب کاهش کیفیت و استاندارد بصری در تصاویر سه بعدی شده است . هدف از این اختراع ارائه یک روش برای عکسبرداری کارآمدتر پانوراما از محیط می باشد .
شرح وضعیت دانش پیشین :
نکته مهمی که در عکاسی پانوراما می بایست در نظر گرفته شود این است که هر تصویر می بایست  تا حد امکان به صورت دقیق عکاسی شود .اختراعاتی تاکنون در این حوزه به ثبت رسیده است به صورت کامل در عکسبرداری های سه بعدی ناکارآمد می باشد و همچنین عکاسی پانورامای دو بعدی نیز همچنان با اشکالات اساسی رو به رو می باشد . برای دستیابی به این هدف ، نه تنها یک روش اساسی که در آن کاربر به صورت دستی از یک وسیله کمکی مانند سه پایه استفاده می کند، بلکه سال های اخیر ، دستگاه عکاسی که به سه پایه یا موارد مشابه سوار شده است ، یا یک دستگاه عکاسی سوار شده که در زمان عکاسی پانوراما چرخان می باشد ارائه شده است که نمونه ای از چنین تکنیکی در ژاپن و در قالب یک اختراع با مشخصات زیر به ثبت رسیده است 
Application No. 2003-0052444 (titled "Camera and Method of Taking Panoramic Photographs Thereof" by Applicant: Samsung Techwin Co., Ltd., inventor: Boseong Chul, filed on 2003. 07. 29)
همچنین ، وسیله ای برای تشخیص زاویه چرخش می تواند به دستگاه عکاسی اضافه شود تا کاربر بتواند زاویه چرخش دوربین عکاسی را از قبل تنظیم کند ، و زمانی که که کاربر پایانه را به منظور زاویه چرخش در هنگام عکسبرداری در پانوراما می چرخاند ، یک روش برای عکسبرداری از هر تصویر ارائه خواهد شد .و بدینصورت اجازه داده می شود تصاویر در زمان عکسبرداری پانوراما آسان تر و بدون هماهنگی دستگاه کمکی آسانتر شوند . یا با اضافه کردن سخت افزار اضافی به دستگاه عکاسی ، بخشی از کناره با تصویری که برای عکس گرفتن به طور مناسب قرار گرفته است همپوشانی دارد به صورتی که کاربر می تواند یک موقعیت عکاسی مناسب را با تطابق عکس فعلی و قبلی تنظیم کند . نمونه ای از این تکنیک در ایالات متحده امریکا افشا شده است .
Publication No. 2004/0189849 (entitled: PANORAMIC SEQUENCE GUIDE, inventor: Gregory V. Hofer, filed March 2003, March 31)
چنین عمل عکاسی پانوراما نیاز به یک عمل پیچیده تر با توجه به تسلط کاربر به طورکلی به عکاسی یک واحد  دارد ، بنابراین یک روش عملکرد بهتر و یک روش عکاسی کارآمد برای استفاده لازم است .بنابراین با توجه به موارد ذکر شده این اختراع یک روش برای دستیابی به توضیحات فوق را امکانپذیر می کند .
ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود : 
تکنیک های عکاسی پانوراما با اسم عکاسی واید فرمت شناخته می شود ، یک واحد عکاسی قادر خواهد بود یک عکس دیجیتالی را در یک دوربین عکسبرداری به دست آورد .در این حالت  تصویر در زاویه دید ( حدود 30 تا 50 درجه )در یک طیف وسیع  در یک دوربین معمولی که از محدوده تصویری انسان ( 150 تا 200 درجه )کوچکتر  می باشد به دست خواهد آمد .واژه پانوراما یک کلمه یونانی به معنی ( تمام منظره دید ) است بر این اساس با تغییر دادن زاویه عکاسی در حالات مناسب ، یک روش برای بازسازی  تصاویر متوالی در یک تصویر واحد که به صورت پیوسته  عکاسی شده  و در نهایت اتصال تصاویر ارائه می شود . بدینصورت عکس هایی مشابه یا بیشتر از زاویه دید شخص به دست خواهد آمد .مدل سخت افزاری  و  تکنیک ارائه شده برای حل مشکل فنی شامل (یک پایانه قابل حمل تشکیل شده از:
 a - یک دوربین عکاسی در حالت عکسبرداری دو بعدی و دو دوربین در حالت عکسبرداری سه بعدی همراه با لنزهای کولیمات موازی کننده , b  - واحد پردازش تصویر جهت رمزگشایی ، c – نمایشگر جهت نمیش عملکرد های مختلف پایانه کنترلر، d  - یک واحد کنترل جهت عملکرد عمومی دوربین و... ، e – یک واحد حافظه جهت ذخیره سازی برنامه های عملیاتی، f –واحد ورودی کلیدی برای دریافت شماره کاراکتر از کاربر  ، g – یک واحد رادیو ، h – یک واحد پردازش اطلاعات وایرلس ، می باشد   ( جهت توضیحات بیشتر به بخش توضیح اشکال و نمودار ها مراجعه شود ) که به صورت خلاصه اجزا در فوق ذکر شده است   . و همچنین در ادامه ویژگی های فنی و عملکرد ذکر شده است .
 این یک روش برای عکاسی پانوراما می باشد . تکنیک پانوراما اولین بار توسط نقاش هایی که تمایل داشتند تمام منظره پیش رو را ثبت کنند ابداع شد. معمولا ، در حالت عکسبرداری پانوراما ، دستگاه عکاسی دیجیتالی ، تعداد زیادی از تصاویر را پشت سرهم در یک جهت افقی یا عمودی عکاسی و سپس آن ها را در حافظه ذخیره می کنند .سپس تصاویر ذخیره شده در حافظه به واحدپردازش مناسب تصویر که می تواند اکسترنال یا اینترنال باشد ارائه ، و کار به یک تصویر متصل می شود ، در این زمان برای از بین بردن تفاوت رنگ و انحراف موجود در تصویر که در قسمت مرزی بین تصاویر ضاهر می شود ، تصاویر مختلف به صورت صحیح با قسمت های مرزی همپوشانی خواهند شد تا قسمت هایی بایکدیگر تداخل دارند تراز شوند و مخلوط کردن  ( پیوند دادن ) در عملیات پردازش تصویر انجام می شود و در نهایت یک تصویر واحد از توالی پی در پی تصاویر ایجاد می شود .برای استفاده از یک دوربین معمولی جهت عکاسی پانوراما با قابلیت ( پوینت بدون پارالاکس ) می بایست پوینت های پیش زمینه و پس زمینه در حالت همپوشانی کاملا هماهنگ باشد . یکی از اساسی ترین مشکلات در عکاسی پانوراما سه بعدی رنگ و انحرافات موجود و همپوشانی تصاویر در صورت عکاسی متوالی می باشد که ارائه راه حل برای آن در این اختراع در نظر گرفته شده است
 این اختراع و فرآیند به صورت خودکار جهت عکسبرداری را با توجه ومطابق با حرکت اولیه کاربر تعیین می کند. هدف دیگر این اختراع ساخت یک روش برای تایید خودکار حرکت دستگاه عکسبرداری به منظور تعیین جهت عکاسی و یک نقطه عکاسی به صورت خودکار است . یک روش عکسبرداری پانوراما از مراحل زیر ارائه شده است که می تواند جنبه های دیگری از این اختراع را نشان دهد :
(a ) تهیه یک تصویر اولیه برای درخواست عکسبرداری پانوراما ،
(b ) ( c) تعیین جهت عکاسی به صورت خودکار بر اساس حرکتی که توسط دستگاه عکاسی تشخیص داده شده و در عکاسی سه بعدی تعیین جهت با درجه های 360.180.90.45 بر اساس حرکتی که معمولا توسط دو دستگاه عکاسی که لینک شده است صورت می گیرد. 
و ) d ) معین سازی و تایید حرکت دوربین عکاسی ( دستگاه ) بر اساس جهت عکاسی که تعیین شده ،یا یک روش برای  تخمین حرکت که قادر به پیش بینی حرکت در جهت عمودی باشد 
و ( e ) حرکت دستگاه عکاسی ، (f ) مرحله ای از عکاسی هر تصویر هنگام عکسبرداری می باشد .
در مرحله (  c ) جهت عکاسی پانوراما مشخص می شود ، با در نظر گرفتن و تایید اینکه حرکت دستگاه عکاسی به یک آستانه که شامل یک جهت از پیش تعیین شده می باشد رسیده است .
روش تخمین حرکت مرحله (b ) یک روش جستجوی پیکان مانند است .
اگر جهت عکاسی که در مرحله (c ) مشخص شده است افقی باشد حرکت دستگاه در حالت تایید با استفاده از روش براورد  قادر است جهت حرکت افقی را پیش بینی کند  .و اگر جهت عکسبرداری  که در مرحله (c )  تعیین شده مشخص باشد دستگاه عکاسی می تواند با استفاده از تکنیک براورد ، حرکت در جهت عمودی را پیش بینی کند .تکنیک برآورد که با دقت حرکت در جهت افقی را میسر می سازد امکان دارد یک روش جستجوی شش ضلعی در حالت افقی باشد و روش تخمین حرکت که حرکت در جهت عمودی را میسر می سازد امکان دارد یک روش جستجوی شش ضلعی عمودی باشد. البته در عکسبرداری سه بعدی معمولا جهت افقی و هوریزنتال کاربردی است.
مرحله (d ) امکان دارد شامل مرحله تولید یک رابط کاربری (UI ) برای تایید حرکت دستگاه  عکاسی  و راهنمایی دستگاه برای حرکت در جهت عکسبرداری که در مرحله (c ) تعیین شده است باشد .
در مرحله (d ) حرکت دستگاه با مقایسه تصویر ورودی فعلی با تصویر قبلی بررسی می شود ، و یک محدوده از پیش تعیین شده به عنوان فاصله ردیابی محدوده حرکت در تمام فریم فعلی تعیین خواهد شد ، در این حالت بهتر است با مقایسه اطلاعات حرکت با فریم قبلی اطلاعات حرکت به دست بیاید .
 در مرحله (d ) حداقل یک بلوک پیکسل با اندازه ای که از پیش تعیین شده است در فاصله ردیابی محدوده حرکت تنظیم می شود ، و بلوک پیکسل مربوطه از فریم قبلی که شباهت بسیار به بلوک پیکسل دارد شناسایی شده و اطلاعات حرکت با استفاده از درجه تغییرات موقعیت بدست خواهد آمد.که در تصویر برداری پانوراما سه بعدی این کار توسط دو دوربین مجزا صورت میگیرد
مرحله (f )  امکان دارد شامل مرحله نمایش در دستگاه عکاسی باشد هنگامی که زمان عکاسی هر تصویر رسیده و یک مرحله از عکاسی از تصویر سیگنالی که از بیرون به عکاسی ورود کرده مربوط خواهد بود استفاده می کند  .
در مر حله مرحله (f )   امکان نمایش روی دستگاه عکاسی هنگامی که زمان عکاسی هر تصویر رسیده باشد وجود دارد و تصویر مربوطه را به صورت خودکار می توان عکسبرداری کرد 
بهتر است اطلاعات عکاسی تصویر از جمله فاصله تا سوژه در بزرگنمایی نوری با حساب کردن فاصله ناحیه واقعی عکاسی از تصویر و تایید حرکت دستگاه عکاسی با در نظر داشتن فاصله از ناحیه واقعی در عکاسی تصویر بررسی شود.
**انواع عکاسی های پانوراما به صورت مختصر به شرح زیر است :
1-پانورامای 360 درجه : در این نوع عکاسی 360 درجه از منظره روبرو پوشش داده می شود و در دسته پانورامای واید قرار می گیرد و تمام صحنه را در یک عکس ثبت می کند.
2 –پانورامای 180 درجه : در این نوع عکاسی 180 درجه از منظره روبرو پوشش داده می شود و در دسته پانورامای عریض که یک محدوده وسیعی را پوشش می دهد قرار می گیرد 
3- پانورامای عریض : هر عکسی که شبیه عکس واید باشد و کمتر از 180 درجه از منظره روبرو را پوشش دهد پانوراما واید خواهد بود
4- پانورامای کروی : این نوع همان پانورامای 360 درجه می باشد که توسط تکنیک ها و نرم افزارهای خاصی به صورت کروی یا اصطلاح عکس سیاره ای تبدیل می شوند. 
قسمتی از این اختراع به چشم انداز یک تصویر که دیافراگم با انتخاب اشعه های نوری که در آن شکل می گیردند تعیین می کند اشاره دارد . بنابراین مرکز پرسپکتیو و پوینت بدون پارالاکس در موقعیت ظاهری دیافراگم قرار میگیرد و اصطلاحا به آن " مردمک چشم ورودی " گفته می شود
توضيح اشكال، نقشه و نمودارها
از پس تجسم اختراع حاضر ترجیحا با استفاده از نقشه های همراه با جزئیات تشریح داده خواهد شد . دامنه اختراع حاضر طبق ادعاهای پیوست تعریف شده است.
شکل  1  ( FIG.1 ) یک نمودار  بلوک از یک پایانه قابل حمل می باشد که این اختراع در آن اعمال شده است . همچنین در شکل 1 (FIG .1  )دستگاه های مختلف که قادر به استفاده از یک عکس عکاسی از تصاویر دیجیتال هستند نشان داده شده است  ، ابتدا با یک دستگاه مبتنی بر سخت افزار شروع می کنیم.
1-    یک پایانه که قابلیت حمل دارد دارای یک عکسبرداری از تصویر دیجیتال است که شامل یک دوربین (50) در عکاسی دو بعدی و دو دوربین مجزا لینک شده (301 ( در این اختراع استفاده شده است ، واحد پردازش تصویر (51 ) ، یک نمایشگر (52) ، یک واحد کنترل (53) ، یک واحد حافظه (57 ) ، واحد ورودی کلیدی (54 ) ، یک واحد رادیو (56) ، ویک واحد پردازش اطلاعات وایرلس (55) می باشد .
واحد رادیویی (56) ، صدای شخصیت و داده های کنترل کاربر را در یک سیگنال رادیویی میزان می کند ، سیگنال رادیویی تحت فرایندی که نمایش داده نمی شود به ایستگاه پایه منتقل شده و در این حالت شبکه ارتباطات سیار  ، سیگنال رادیویی را از ایستگاه پایه دریافت کرده و و کار پیاده سازی سیگنال رادیویی به صدا انجام می دهد.
از واحد کنترل (53 )، واحد پردازش از داده های وایرلس (55) داده های صوتی که توسط واحد وایرلس (56) دریافت شده است را رمزگشایی  و از طریق اسپیکر داده های صوتی را پخش می کند، سیگنال صوتی به داده ها تبدیل می شود ، سیگنال صوتی را به واحد وایرلس (56) منتقل شده  که داده کنترل را از طریق واحد وایرلس (56) به واحد کنترل (53) ارائه می دهد.
دوربین (50) عملکرد عمومی دوربین دیجیتال از واحد کنترل (53 ) انجام خواهد شد تا از طریق نورمرئی ورودی بتواند از یک آبجکت بیرونی عکس بگیرد .دو دوربین مجزا که به یکدیگر لینک هستند (301) عملکرد عمومی دوبین ها از واحد کنترل (53 ) انجام می شود و از طریق نورمرئی که از آبجکت عکسبرداری می شود توسط کولیمات و همگرای ( 302 ) در تصاویر سه بعدی همپوشانی خواهند شد   
دوربین (50) (301 ) شامل یک واحد عکاسی 20-2 است که از یک دستگاه تصویر CCD  و مانند آن تشکیل شده است .علاوه بر این ، دوربین (50 ) دارای یک سنسور روشنایی 20-4 برای اندازه گیری روشنایی ،سنسور فاصله 20-6 و مانند آن است .واحد پردازش تصویر (51 ) خروجی داده تصویر را به دوربین (50) (301)پردازش می کند که داده های تصویر به داده های تصویر دیجیتال با فرمت مناسب تبدیل خواهد شد .
 واحد کلید ورودی (54 ) یک دستگاه برای دریافت شماره یا کاراکتر از کاربر می باشد که شامل کلیدهایی برای وارد کردن عدد و کاراکتر است . برای تنظیم توابع مختلف و سیگنال کلید های عملکرد ورودی را به واحد خروجی کنترل (53 ) وارد می سازد . صفحه نمایش (52 ) دستگاه صفحه نمایش  ال سی دی یا موارد مشابه را نشان می دهد ، همچنین  داده های تصویر دیجیتال که گرفته شده است  از جمله پیامی را در مورد حالت های مختلف عملکرد پایانه تحت کنترل کنترلر را می تواند نمایش دهد .
کنترلر (53) عملکرد کلی پایانه ارتباطی سیار را به وسیله کنترل جمعی عملکرد واحدهای عملکردی کنترل می کند. به این معنی که واحد کنترل (53 ) پردازش را مطابق با تعداد انجام می دهد و ورودی سیگنال از طریق انتخاب منو واحد ورودی کلید ( 54 ) ، سیگنال عکاسی ( اکسترنال ) از طریق دوربین ( 50 ) (301)دریافت خواهد کرد در این صورت پردازش را مطابق سیگنال عکاسی ( اکسترنال ) انجام می دهد و یک سیگنال خروجی فیلم برای کارهای مختلف مورد نیاز از جمله فیلم صادر می کند . در این حالت محتویات خروجی در مموری (57 ) ذخیره یا محتویات در صورت نیاز در مموری (57 ) ذخیره می شود .  
واحد حافظه ( 57 ) تعداد زیادی پروگرام و داده های مربوط به عملکرد کنترل ( 53 ) ذخیره می کند و همچنین توسط ذخیره سازی اطلاعات مورد نیاز در استفاده از پایانه قابل حمل و اطلاعات تصویر دوربین استفاده می شود
پایانه قابل حمل با چنین پیکربندی یک عملکرد معمولی که با خدمات ارتباطی سیار مربوط است و شامل عملکرد دوربین می باشد را انجام می دهد . واحد کنترل (53 ) علاوه بر توابع فوق ، یک عملیات تصویربرداری پانوراما با توجه به ویژگی این اختراع را انجام میدهد .
علاوه بر این ، واحد حافظه ( 57 ) یک یک برنامه عملیاتی را ذخیره می کند  و اطلاعات مربوط  به یک عملیات تصویربرداری پانوراما در واحد کنترل (53)  می باشد  در صورتی که  می تواند اطلاعات را به کنترلر (57 ) منتقل کند.
شما با هر نوع دوربین دیجیتالی که توانایی قفل کردن شاتر ، دیافراگم و حساسیت را داشته باشد می توانید تکنیک عکاسی پانوراما را اجرا کنید ، اما بهتر است از دوربین های DSLR که توانایی کنترل دستی را دارند استفاده کنید .
با توجه به اختراع حاضر پایانه قابل حمل به این صورت مشخص می شود که وقتی تصویر پانوراما گرفته می شود ، تصویر موضوع به صورت یک تصویر متحرک در زمان حقیقی دریافت خواهد شد  و زمانی که پایانه توسط کاربر با توجه به جهت عکس پانوراما جا به جا می شود تصویر متحرک با مقایسه کردن تصویر ورودی فعلی و قبلی به دست می اید. و پس از اینکه جهت و درجه حرکت تعیین شد ، تصویر پانوراما مناسب بدست می آید و عملیاتی برای تولید تصاویر متوالی انجام می شود. از این پس ، عملیات عکاسی پانوراما مطابق با اختراع حاضر با اشاره به جزئیات نقشه و شکل ها شرح داده می شود .
 2 یک نمودار انجام کار از یک عملیات عکسبرداری پانوراما با توجه به تجسم اختراع حاضر است . مرحله 600 مرحله ای است که قبل از عکسبرداری پانوراما واقعی انجام می شود و گامی برای تنظیم محیط های مختلف برای عکاسی پانوراما می باشد. برای مثال ، در مرحله 600 ، تعداد تصاویر عکاسی برای اتصال جهت ایجاد یک عکس پانوراما تعیین شده است . مراحل تنظیم عکاسی پانوراما که در مرحله (600 ) انجام می شود امکان دارد با انتخاب یک از موارد منو برای تنظیم عملکرد های مختلف که در پایانه قابل حمل ارائه شده انجام بگیرد . به عنوان مثال ، یک منو " حالت تنظیم محیط عکسبرداری پانوراما " که امکان دارد برای دریافت هر مقدار تنظیم محیط از کاربر پیکربندی شده باشد
البته برای اجرای مراحل انتخاب منو ، یک پیکربندی به همراه یک برنامه عملیاتی برای نمایش دادن آیتم منو مربوطه و تایید ورودی کلید اصلی و ورود کلید کاربر در پایانه قابل حمل  پیشاپیش  ارائه می شود. همچنین ، برخی یا تمام موارد محیطی عکاسی پانوراما که توسط کاربر در مر حله ( 600 ) تنظیم شده امکان دارد بطور کامل با مقدار که قبلا توسط توسعه دهنده تعیین شده است به طور کامل ارائه شود. در مرحله (602) ممکن است منو " حالت عکاسی پانوراما " از گزینه موجود در پایانه قابل حمل در منو انتخاب شود . به عنوان مثال ، ساب منو از منو عکاسی دوربین . برای نمونه : مرحله 602 امکان دارد توسط کاربر از طریق کلیدهای منو که در پایانه قابل حمل یا ورودی برای انتخاب منویی که در پایانه قابل حمل نمایش داده شده صورت بگیرد. در مرحله بعدی یعنی مرحله 603 ، یک تصویر اولیه از تصویر پانوراما به دست می آید . در این هنگام مانند عکاسی تصویر معمولی اولین تصویر از تصویر پانوراما توسط ورودی شاتر دوربین کاربر ذخیره می شود . امکان دارد طبق روش عکاسی پانوراما از این اختراع استفاده شود . چنانچه تصویر اولیه در مرحله (603 ) بدست آمد کاربر می تواند جهت عکاسی را از طریق UI ( رابط کاربری ) مناسب تنظیم کند به صورتی که کاربر دوربین را در جهت ادامه دادن به عکاسی پانوراما حرکت دهد. در این زمان ، کاربر می تواند مسیری را که در آن عکس گرفتن پانوراما امکان پذیر است بر روی صفحه نمایش با یک آیکون مناسب یا موارد مشابه نمایش دهد. به عنوان مثال ، همان طور که در شکل (FIG.3 ) نشان داده شده است . جهت های بالا،پایین ، چپ و راست که قرار است به عنوان جهت عکسبرداری پانوراما باشد به همراه یک تصویر ورودی در زمان حقیقی بر روی پایانه نمایشگر قابل حمل نشان داده می شود و کاربر قادر است یکی از مسیرها را انتخاب کند. سپس ، در مرحله 605 ، یک روش برآورد حرکت برای تصویری استفاده می شود که بعد ها بر مبنا نخستین تصویر بدست آمده در مرحله 603 برای بررسی حرکت دوربین وارد می شود . به طور خاص ، در مرحله 603 ، تصویر ورودی به دستگاه عکاسی از زمانی که نخستین تصویر گرفته می شود به یک واحد زمانی از پیش تعیین شده تقسیم خواهد شد به عنوان مثال:  ثانیه در زمان.

به معنا اینک تصویری که در دستگاه عکاسی وارد شده به گونه ای خواهد بود که گویی متحرک است و فریم های تشکیل دهنده عکس به ترتیب در حافظه ذخیره می شوند . یعنی بین تصاویر که به صورت ‍پی در پی با تبدیل فریم های تصاویر در واحد زمانی که از پیش تعیین شده در زمان واقعی ایجاد می شود ، از ورود تصویر بین زمان واحد فعلی و واحد قبلی برای انجام حرکت استفاده خواهد شد.تایید حرکت دوربین در مرحله 605 برای براورد یک بردار جا به جاییی بین بلوک ها ( که بیشترین شباهت را دارند ) با مقایسه و تطبیق بلوک های تصویر با فریم فعلی و قبلی با اندازه و به طور مناسب می باشد.
ممکن است تا حدودی به روشی در تخمین حرکت و تکنیک جبران حرکت شکل FIG شبیه باشد.
در توصیف اختراع حاضر ، یک بردار جا به جایی مناسب با جهت افقی یعنی محور X به عنوان Mi,x تعریف شده است و بردار جا به جایی مناسب با جهت عمودی یعنی محور Y به عنوان Mi,y تعریف شده است.
بردار جا به جایی بلوک که در تصویر ورودی به دستگاه عکاسی موجود است در جهت به کارگیری از عکس پانوراما استفاده می شود که باید در نظر گرفته شود. بنابراین ، در روش تخمین بردار جا به جایی بین بلوک ها در مرحله 605 ، بهتر است از یک روش جستجوی نوک پیکان مناسب در بررسی همزمان حرکت های عمودی و افقی استفاده شود. در مرحله 606 ، مقدارهای بردار جا به جایی در جهت افقی یا عمودی ، که در مرحله 605 بررسی شده اند ، به طور مداوم جمع می شوند تا یک مقدار آستانه از پیش تعیین شده حاصل شود. هنگامی که مقدار متراکم  بردار جا به جایی به مقدار آستانه از پیش تعیین شده از جمله جهت عکسبرداری می رسد ، جهت قرار گیری مقدار تجمع بردار جا به جایی به جهتی که در آن عکسبرداری پانوراما انجام شده تنظیم می شود . مقدار تجمع ( توده ) بردار جا به جایی متناسب با جهت افقی ، یعنی محور x می باشد که می توان با )معادله 1  (آن را محاسبه کرد مقدار تجمع ( توده) بردار جا به جایی متناسب با جهت عمودی محورy است.

هنگامی که مقدار متراکم ( MX  )بردار جا به جایی که از طریق معادله 1 محاسبه شده است در جهت چپ با دارا بودن جهت افقی به آستانه برسد در این صورت جهت عکاسی پانوراما در جهت سمت چپ تنظیم و مسیری که عکاسی پانوراما در آن انجام می شود در جهت راست تنظیم شده است. از این طریق ، هنگامی که مقدار توده ( MX  ) از بردار جا به جایی که از طریق  )معادله  2  (محاسبه شده است در جهت بالا به مقدار آستانه می رسد دارای جهت عمودی است و جهت عکاسی پانوراما رو به جهت بالا می باشد ، هنگامی که به مقدار حد پایین رسیده باشد جهت انجام عکاسی پانوراما رو به جهت پایین تنظیم شده است.
در این زمان ، کاربر می تواند جهت عکس گرفتن از پانوراما را بر روی صفحه نمایش با یک آیکون مناسب یا مانند آن نمایش دهد.بنابراین ، به عنوان مثال ، همان طور که در شکل 4 (FIG.4 ) نشان داده شده است ، جهت تعیین شده برای ارتقا عکسبرداری پانوراما به همراه تصویر ورودی در زمان حقیقی از پایانه قابل حمل نمایش درصفحه نمایش  نشان داده می شود و کاربر در جهت تعیین شده هدایت می شود که حرکت کند. سپس در مرحله607 ، یک واحد زمان از پیش تعیین شده ، برای مثال  15/1 ثانیه ، حرکت دوربین تایید شده است.
ترجیح داده می شود در عملکرد 607 ، حرکتی که برای تایید حرکت دوربین مورد نیاز است با بررسی حرکت دوربین با توجه به جهت عکسبرداری که در عملیات 606 تنظیم شده است کاهش پیدا کند .
برای نمونه ، زمانی که جهت عکاسی در جهت افقی تنظیم می شود ( مثلا جهت چپ یا راست ) در مرحله 606 ، پیش بینی می شود کاربر برای عکاسی پانوراما دوربین را جهت جانبی حرکت می دهد ، بنابراین ، زمانی که جهت عکاسی در جهت افقی تنظیم می شود بهتر است با استفاده از تکنیک تخمین حرکت یک بردار حرکت را محاسبه کنید. که در ابتدا میتوان حرکت را در جهت افقی تایید کرد . از این طریق در مرحله 606 وقتی جهت عکاسی در جهت عمودی   قرار دارد  ( مثلا جهت های نزولی یا جهت صعودی ) ر.وش تخمین حرکت که ترجیحا می تواند حرکت جهت عمودی را تایید کند
علاوه بر این ، یک روش جستجو 6 ضلعی افقی می تواند به عنوان روش تخمین حرکت استفاده شود که می تواند حرکت را در جهت افقی تایید کند و یک روش جستجو شش ضلعی  عمودی می تواند به عنوان یک روش تخمین حرکت که در آن حرکت عمودی انجام می شود اتخاذ شده و می توان آن را با اولویت موجود شناسایی کرد
برای  تخمین حرکت ، در جهت عکسبرداری که در مرحله 606 تعیین شده امکان بررسی دقیق و سریع  حرکت دستگاه عکسبرداری  برای تعیین زمان عکاسی هر تصویر از پانوراما  وجود دارد .  می توان میزان محاسبه مورد نیاز برای تایید حرکت عکاسی را به طور موثر برای تعیین زمان عکسبرداری هر تصویر کاهش داد  
در مرحله 608 ، کاربر از جهت حرکت دوربین از طریق رابط کاربری (UI ) مناسب برای عکاسی پانوراما با توجه به حرکت دوربین مطلع می شود، در این حالت ، مسیری که دوربین فعلی به کاربر منتقل می کند را می توان در یک صفحه نمایش با یک آیکون مناسب یا موارد مشابه نمایش داد.
برای مثال ، زمانی که عکسبرداری پانورامای فعلی از چپ به راست انجام می شود ، زمانی که بردار حرکت mi , x  محور x تعیین شود . دوربین به جای حرکت به سمت راست در جهت رو به پایین حرکت می کند ، پیکانی در جهت بالا در صفحه نمایش داده شود تا دوربین به حرکت در جهت عکسبرداری پانورامای صحیح سوق دهد .در مرحله 609 ، مشخص خواهد شد که آیا هر یک از عکس های فعلی از دوربین تعبیه شده در مرحله 607  با توجه به حرکت گرفته شده است یا خیر . اگر وقت آن است که هر تصویر انداخته شود ، روند به مرحله 609 ادامه می یابد . در غیر این صورت فرایند به مرحله 607 رفته و روند فوق تکرار می شود ، تعیین زمان شات به دست آمده با مقایسه جمع تجمعی بردارهای حرکت در جهت افقی یا عمودی با یک مقدار آستانه از پیش تعیین شده مشخص می شود. برای مثال ، هنگامی که عکاسی پانورامای فعلی بر مبنا تصویر اولیه در یک جهت مناسب انجام شود مقدار تجمعی بردار حرکت در یک جهت افقی محاسبه خواهد شد. پس از آن مقدار انباشته محاسبه شده از بردار حرکت در جهت افقی و مقدار آستانه در جهت افقی 
(H th )  با یکدیگر مقایسه می شوند. در نتیجه ،اگر مقدار محاسبه شده بردار حرکت در جهت افقی نسبت به استانه H th in the جهت افقی مساوی یا نسبتا بزرگتر باشد مشخص خواهد شد که زمان شات رسیده است . ضمن اینکه وقتی عکسبرداری پانورامای فعلی بر اساس تصویر اولیه در جهت سمت چپ انجام می شود مقدار تجمعی بردار حرکت در جهت افقی به همان روشی که عکاسی پانوراما در جهت راست قرار دارد محاسبه می شود
در این هنگام ، بردار حرکت در جهت چپ بر مبنای تصویر اولیه به عنوان یک عدد صحیح منفی ( نگاتیو ) محاسبه می شود
هنگامی که مقدار محاسبه شده با مقدار آستانه جهت افقی(-H th ) مقایسه شود با تبدیل علامت عدد صحیح بردار حرکت مقدار تجمعی که در جهت افقی که به دست آمده است با مقدار آستانه جهت افقی (H th ) تشخیص داده می شود و بیانگر آن است که زمان عکاسی فرا رسیده است . به علاوه ، زمانی که عکاسی پانورامای فعلی در جهت بالا یا پایین انجام می شود با توجه به تصویر اولیه مقدار تجمعی بردار حرکت در جهت عمودی با روش معادله (2) محاسبه خواهد شد . با مقایسه مقدار انباشته شده با یک آستانه  (V th) و یا بعد از تبدیل به مقدار آستانه عدد صحیح در جهت عمودی (V th-)  زمان فرا رسیدن عکاسی مشخص شده است
همین طور ، هنگامی که مقدار تجمع بردار حرکت از محدوده تعیین شده مقدار آستانه افقی یا عمودی خارج شود(V th , -V th , H th , and -H th ),
 نماد مناسب ( مشاهده شکل 5 ) در مرحله 610 ، تصویر مربوطه به دست می آید. در این حالت کاربر را می توان از طریق UI مناسب اطلاع داد که موقعیت فعلی عکاسی تصویر همان پوینت از زمان خواهد بود. سپس در پاسخ به محیط عکسبرداری که از پیش تعیین شده است عکسبرداری می تواند به صورت دستی توسط کاربر یا به صورت خودکار انجام شود . تنظیمات دستی و اتوماتیک پانوراما ممکن است علاوه بر تنظیم لوکیشن عکاسی که در مرحله 600 ذکر شده است تنظیم شود. همچنین  ، زمانیکه فرآیند،  عکاسی به صورت خودکار انجام می شود ، از فریم تصویر ورودی که برای تایید حرکت دوربین استفاده خواهد شد ، فریم تصویری که به دست می آید با طرح ریزی آن روی شکل استوانه ای یا سطح کروی ممکن است در عکسبرداری پانوراما استفاده شود. همچنین با نمایش تصویری که از طریق عکاسی به دست آمده بر روی سطح منحنی با همان فاصله کانونی ، می توان تصویری را تشکیل داد که از تصویر پانوراما تشکیل شده باشد. به علاوه ، فریم تشکیل دهنده عکس یک تصویری است برای تایید حرکت دوربین مورد استفاده قرار میگیرد و ممکن است تصویری متفاوت از تصویری باشد که پانوراما تشکیل می دهد. بنابراین ، زمانیکه فریم فقط برای تایید حرکت دوربین استفاده شود ، کیفیت فریم تصویر ممکن است برای بررسی حرکت دوربین در مراحل ذیل کافی باشد
پیکسل های فریم را می توان در فرآیند تأیید حرکت دوربین در صورت لزوم روی پیکسل ها تنظیم کرد پس از آن در مرحله 611 مشخص خواهد شد که آیا تعدد تصاویر به کل تصویر از پیش تعیین شده در مرحله 600 رسیده است یا خیر . اگر به تعداد تصاویر نرسید ، روند برای تکرار موارد فوق به مرحله 607 ادامه می یابد و در مرحله 612 عکاسی خاتمه یافته است . 
وقتی که عکاسی پانوراما به پایان رسید ، یک عکس پانوراما با اتصال تصاویر عکاسی ایجاد خواهد شد در این حالت در پردازش تصویر از ترازسازی نهایی  برای اتصال تصاویر مختلف و ترکیب سازی  استفاده می شود .
علاوه بر این ، اگر قبل از مرحله 610 ، کاربر مطلع شود که عکسبرداری نزدیک است ، می تواند لرزش دوربین را هنگام عکاسی کاهش دهد یا دوربین را به آرامی حرکت دهد تا بهترین تصویر را بدست آورد.
بنابراین ، ترجیح داده می شود که از طریق UI روی صفحه پیش نمایش به کاربر اطلاع داده شود که از طریق یک لامپ خارجی به پوینت عکاسی نزدیک شده است یا یک موتور لرزش در دوربین استفاده شده است. برای مثال،وقتی عکس پانوراما از چپ به راست انجام می شود ،می توان با استفاده از مقدار انباشته شده (M x) بردار حرکت محور x زمان را برای اطلاع از نقطه نزدیکی haeteum تعیین کرد. هر یک از تصاویر تشکیل دهنده پانوراما به 10 قسمت مساوی تقسیم می شوند و یک پوینت که 3 ناحیه  در چپ  همپوشانی هریک خارج از مناطق دهم به همان اندازه تقسیم می شود  از تصویر قبلی و راست ترین سه منطقه تنظیم شده است . مقدار انباشته شده (M x ) بردار حرکت محور x مربوط به نقطه زمان را می توان مقدار آستانه از پیش تعیین شده برای نقطه عکاسی در نظر گرفت. همین طور قبل از اینکه به نقطه عکاسی برسیم ، نقطه ای دو ناحیه سمت چپ همدیگر را همپوشانی می کنند ،نزدیک نقطه عکاسی بین راست ترین ناحیه و نواحی دهم تصویر است که می بایست عکاسی شود ، در میان نواحی تقسیم شده در تصویر قبلی ، تنظیم یک نقطه ( پوینت ) در زمان ، امکان دارد در آستانه که از قبل تنظیم شده برای اطلاع از مقادیر انباشته شده (M x )  از گروه x بردارهای حرکتی که مربوط به نقطه نزدیک به پوینت شات haeteum است تنظیم شود .
مقدار آستانه ای که از مقدار تجمع بردار x  از پیش تعیین شده است (M x )  ، مقدار آستانه از پیش تنظیم شده و مقدار انباشته شده (M x )   از بردار حرکت محور x   نشان می دهد که haeteum ممکن است نزدیک به پوینت عکاسی برای تعریف نقطه شات بالا 600 علاوه بر تنظیمات عکسبرداری پانوراما که در مراحل ذکر شده است تنظیم شود . همچنین ترجیح داده می شود که با در نظر گرفتن اطلاعات استفاده کاربر بتواند مطلع شود که نزدیک به پوینت عکاسی است . هر کاربر امکان داد عادت های مختلفی در عکسبرداری پانوراما و الگوهای عکس گرفتن  ( سرعت حرکت دوربین ، لرزش ، زاویه حرکت و ... ) داشته باشد و ممکن است این عادت ها از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. از این رو، در صورت اطلاع کاربر که نزدیک به پوینت شات است با در نظر گرفتن الگو عکاسی  از کاربرانی که از دوربین استفاده می کنند ، کاربر می تواند پوینت عکسبرداری را پیش بینی کند و تصویر پانوراما را با دقت بیشتری بدست آورد. علاوه بر این ، در توضیحات بالا ،دستگاه عکاسی مطابق با اختراع حاضر توصیف شده است که توسط کاربر هنگام عکسبرداری از یک تصویر پانوراما جابجا می شود .  با این حال ، زمانی که دوربین مطابق با اختراع حاضر روی یک دستگاه متحرک جدا سوار شده باشد و بطور خودکار جابجا شود ، می تواند همانطور که هست اعمال شود.
در توضیحات ارائه شده در بالا که ارائه شده است ، جهت عکسبرداری پانوراما هنگام عکاسی افقی یا عمودی است ، اما برای مواردی که جهت عکاسی تلفیقی از عمودی و افقی می باشد  ( در موردی که تصاویر به صورت موزائیکی در جهت عمودی و افقی مرتب شده اند ) کاربرد دارد.

قسمتی از این اختراع به اینکه چشم انداز یک تصویر را دیافراگم با انتخاب اشعه های نوری که در آن شکل می گیردند تعیین می کند اشاره دارد . بنابراین مرکز پرسپکتیو و پوینت بدون پارالاکس در موقعیت ظاهری دیافراگم قرار میگیرد و اصطلاحا به آن " مردمک چشم ورودی " گفته می شود . طبق شواهد در حالی که تمام عناصر عدسی و سنسور در همان مکان قرار میگیرد این نقطه قابل جابجایی خواهد بود . بدین صورت می بایست زاویه دید در اطراف پوینت بدون اختلاف اندازه گیری شود و از این رو زاویه همچنان تحت تاثیر محل دیافراگم است ، نه تنها توسط لنز ها و سنسور ها که مرسوم هستند  . به طور کلی پوینت غیر پارالاکس با  اصطلاح " نقاط گره " در بین عکاسان پانوراما   که توسط طراحان نوری استفاده می شود  متفاوت است  
شکل 1a از (FIG .6A ) فقط ساده ترین پرتوهای را نشان می دهد - مواردی که طبق قوانین 1 و 2 در بالا تعیین می شود.
پس از قرار گیری یک زوج از این پرتوها ، تولید هر تعداد پرتوهای دیگر که ممکن است برای تجزیه و تحلیل موقعیتهای مختلف لازم باشد ، ساده خواهد بود. اکنون شکل 1b از (FIG .6A ) را در نظر بگیرید که سایر پرتوها – همه آن ها – را نشان می دهد توجه داشته باشید که برای هر پوینت از شی یک فن وجود خواهد داشت به عنوان مثال پرتوهای قرمز از سر پیکان سمت چپ عبور می کند . شکل 1b  از (FIG .6A )  حداکثر دامنه موجود را نشان می دهد ، اضافه کردن دیافراگم در هر نقطه از سیستم ، بخشی از این پرتو ها را دور خواهد کرد 
محل قرار گیری و عرض هر fan  بستگی به دیافراگم دارد .
برای نقاط شیئی که کاملاً در IP متمرکز می شوند  عرض و محل قرارگیری پرتویی فن  اهمیتی ندارد همه این پرتوهای در یک نقطه تصویر همگرا می شوند. از بین بردن بعضی از موارد هیچ تأثیری جز روشن تر شدن تصویر نخواهد داشت .
برای نقاط شیئی که کاملاً در IP  متمرکز نیستند محل قرارگیری و عرض پرتوهای فن (fan ) از اهمیت بالایی برخوردار است . این پرتوها تاری را در IP تصویر ایجاد می کنند .بینندگان مرکز blur را به عنوان محل ظاهری پوینت شی شناسایی و تصور خواهند کرد . هنگامی که لنزها پهنای باز هستند blur زیاد است . هنگامی که برخی از پرتوهای قطع شده ( مسدود شده )  توسط دیافراگم مسدود شوند  ، پرتوهای موجود تاری کمتری را ایجاد می کنند و همین طور امکان انتقال مرکز تیرگی نیز وجود خواهد داشت . اگر فن  گرفته شده به اندازه کافی کوچک شود ، ممکن است تصویر پوینت خارج از فوکوس نیز از بین برود اما ممکن است با توجه به اینکه پرتوها از طریق دیافراگم در می آیند مکان آن تغییر کند .
برای ردیابی پرتوهای لنز تنها به سه قانون نیاز است :
1-تمام پرتوهای وارد شده به لنز به موازات محور نوری خم می شوند تا از یک نقطه در محور نوری عبور کنند ، که دقیقا یک فاصله کانونی با صفحه لنز خواهد بود
2-تمام پرتوهایی که از مرکز لنزها عبور می کنند به هیچ وجه خم نشوند
3-تمام پرتوهای شروع شده از یک نقطه شی واحد برای عبور از یک نقطه تصویر واحد صرف نظر از محل ورود آنها به لنز خم می شوند
این قوانین برای تولید مدل جبری استاندارد از یک لنز کاملا کافی خواهد بود که  1/f = 1/o +1/i می باشد و در آن f فاصله کانونی و o  فاصله تا جسم ، فاصله از تصویر است . این پرتوها مستقیما تاثیر دارند 
وضعیت نشان داده شده در شکل FIG6.FIG7 را در نظر بگیرید. در سمت چپ ، دو فلش به صورت موضعی قرار می گیرند. در سمت راست ، یک صفحه تصویر وجود دارد که توسط IP تعیین شده است. پیکانهای مناسب در IP که در مرکز هستند باید مورد توجه قرار بگیرند . فلش سمت چپ تا حدودی به لنزها متمرکز شده و در IP تمرکز دارد.( برای وضوح یک لنز بسیار گسترده نشان داده شده است حدود f/0.5 این تاثیری در تحلیل نخواهد داشت )

شکل 2 از (FIG .7A ) دیافراگم کوچک را در موقعیت های مختلف نشان می دهد 
دیافراگم توسط یک دایره زرد نشان داده شده است که تمام اشعه ها را جدا می کند مگر آنهایی که آنرا پaت سر می گذارند برای وضوح این نمودارها فقط پرتوهای فلش خارج از فوکوس را نشان می دهد و کمی تاری در تصویر پیکان در IP به عنوان خطوط قرمز نشان داده شده است
در شکل های 2a ، 2b ، 2c از (FIG .7A )  دیافراگم را در صفحه لنز قرار داده و به صورت محور تغییر داده ، دیافراگم را جلوی لنز در دو بعد نزدیکتر به اشیا حرکت می دهیم . زمانی که دیافراگم را تغییر دهیم فوکوس تصویر از فلش سمت راست دقیقا در همان مکان باقی خواهد ماند ، زیرا تمام پرتوهای پیکان سمت راست در یک پوینت از تصویر همگرا خواهند شد اما موقعیت و اندازه تصویر خارج از فوکوس با توجه به دیافراگم تغییر می کند .
در شکل های  2a ، 2b ، 2c  از (FIG .7A )  تصویر خارج از فوکوس تنها به بالا و پایین تغییر می کند توجه داشته باشید که در شکل 2a سرهای فلش تصویر تراز شده اند ،در 2b مراکز فلش تراز شده اند ، و در 2c پیکان ها تراز می شوند . در هر حالت تصویر  در IP مطابق با مرکزیت پرسپکتیو در محل دیافراگم است .

موارد گفته شده در بالا بیشتر در دوربین هایی که از لنز های نازک ( thin lens ) با ضخامت کم استفاده می کنند کاربرد خواهد داشت 
در اپتیک لنز نازک یک لنز با ضخامتی (فاصله در امتداد محور نوری بین دو سطح لنز) که در مقایسه با شعاع انحنای سطوح لنزها ناچیز است گفته می شود تقریبا لنزهای نازک اثرات نوری را به دلیل ضخامت لنزها نادیده گرفته و محاسبات ردیابی اشعه را ساده می کند. اغلب در تکنیک هایی مانند آنالیز ماتریس انتقال پرتوی با تقریب پاراکسیال ترکیب می شود. همان طور که در شکل (FIG.8) نشان داده شده است اگر ضخامت  لنز  بسیار کمتر از شعاع انحنای سطوح آن باشد ، ممکن است یک لنز نازک تلقی شود یعنی :
(d ≪ | R1 | و d ≪ | R2 |).
برخی از پرتوهای هنگام عبور از یک لنز نازک ، در تقریب پرتوی پاراکسال ، از قوانین ساده پیروی می کنند:
* هر پرتویی که به طور موازی با محور در یک طرف لنز وارد شود ، از طرف دیگر به سمت کانونی F حرکت می کند.
* هر پرتویی که پس از عبور از نقطه کانونی در قسمت جلو به لنز می رسد ، به موازات محور در طرف دیگر بیرون می آید.
* هر پرتویی که از مرکز لنز عبور کند ، جهت آن تغییر نخواهد کرد.
با ردیابی این پرتوهای ، می توان رابطه بین فاصله جسم و فاصله تصویر را نشان داد

که به معادله لنز نازک معروف است.


در اپتیک موج مقیاس یک لنز بخشی است که فاز جلوی موج را تغییر می دهد. از لحاظ ریاضی این را می توان به عنوان ضرب جبهه موج با عملکرد زیر درک کرد: 

شکل 2d  از (FIG.7 ) شاید کمی جالب بنظر برسد ، تصویر خارج از فوکوس مجدد کوچکتر شده است ، این با مرکز دید در دیافراگم مطابقت دارد ، اکنون ارتباط نزدیکی به پیکان در فوکوس دارد ، به طور خلاصه ، وقتی دیافراگم کوچک را تحمیل می کنیم همان طور که دیافراگم را کوچکتر می کنیم تصویر در فوکوس یکسان خواهد بود ، جز اینکه تصویر کمرنگ تر می شود . تصویر خارج از فوکوس به طور متوسط به همان مقدار کمرنگ تر می شود ، اما با انجام بخشی از تیرگی که مربوط به دارا بودن مرکز پرسپکتیو در دیافراگم است دست نخورده باقی می ماند در حالی که تمام قسمت های دیگر تاری را از بین می برد . نه تنها دایره های تیرگی پوینت کوچکتر می شوند بلکه مراکز آن ها مکان را تغییر می دهند ، اگر اجسام در مسافت های مختلف قرار داند ، تصاویر آن ها با مقادیر مختلفی که برای داشتن مرکز دید در دریافراگم مناسب نیستند تغییر کرده و مقیاس می شوند . این اتفاقات با گرفتن فن های پرتویی رخ می دهد .معادل خلاصه آن این است : لنزها اشعه هایی که مسدود نشده اند را گردآوری می کنند که مراکز مختلفی از پرسپکتیو را نشان می دهد دیافراگم زیر مجموعه ای از آن ها را انتخاب کرده و مرکز موثر پرسپکتیو متعلق به پرتوهایی که انتخاب شده اند می باشد.


مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراع پیشین:
به صورت خلاصه با توجه به مطالب بالا ، روش تصویربرداری پانوراما در اختراع حاضر ، می توان به صورت خودکار جهت عکاسی را تعیین کرد و از تصاویری که تشکیل دهنده تصویر پانوراما خواهند بود به صورت خودکار عکس گرفت.
همچنین ، با توجه به روش تصویربرداری که ذکر شده است با استفاده از روش براورد حرکت با در نظر داشتن موارد مورد نیاز می توان جهت عکسبرداری را با دقت و به طور خودکار تشخیص داد.
همچنین ، با توجه به روش عکاسی پانوراما در این اختراع ، با استفاده از روش تخمین حرکت ، با در نظر گرفتن موارد مورد نیاز در عکاسی خودکار از هر تصویر تشکیل دهنده عکس پانوراما ، می توان زمان بندی تصویربرداری خودکار را با سرعت و با دقت ارزیابی کرد . 
در این اختراع سعی شده است تا اشکالات پارالاکس که در هنگام عکسبرداری های معمولی رخ میدهد به شدت کاهش پیدا کند . این اختراع سازگاری کامل با عکسبرداری های سه بعدی با درجه های مرسوم گوناگون را دارا می باشد . 
در این اختراع سعی شده است تا پرتوهای عبور از لنز نیز مورد بررسی قرار بگیرد و با استفاده از ان در این اختراع مشکلات فوکوس و انحراف پرتوها نیز حل شود . 
به ایجاد یک عکاسی پانوراما سه بعدی به صورت اتوماسیون و با قابلیت تشخیص جهت حرکت دوربین ها در این اختراع اشاره شده است 
همچنین UI مختلف که در بالا شرح داده شده است امکان دارد نسبت به روش های فوق به روش های مختلف ارائه شود دامنه اختراع حاضر نباید با تجسماتی که گفته شد محدود شود اما می بایست ادعاهاکه پیوست شده است مشخص باشد 
1 نموداری از بلوک دیاگرام از یک پایانه سیار که در اختراع حاضر کاربرد دارد 
2 یک نمودار جریان است که یک روش عکسبرداری پانوراما با توجه به اختراع حاضر نشان می دهد 
شکل FIG.3  نمونه ای از UI  برای تنظیم جهت عکسبرداری در روش عکاسی پانوراما با توجه به اختراع حاضر است 
4 نمونه ای از UI برای هدایت کردن دستگاه عکاسی در یک جهت در عکسبرداری هر تصویر به روش پانوراما با توجه به اختراع حاضر می باشد...

توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به كارگيري اختراع :
با توجه به مطالب بالا ، این فرایند و اختراع قابل پیاده سازی در عکاسی های دوبعدی و سه بعدی پانوراما می باشد که فرایند به صورت کاملا اتوماسیون و با قابلیت تشخیص جهت خودکار انجام می شود 

ذکر صریح کاربرد صنعتی : 
کاربرد این اختراع در حوزه های تصویربرداری و عکاسی می باشد موضوعاتی که در این تکنیک کاربرد دارند متنوع هستند و می توان با استفاده از این تکنیک برای نشان دادن وسعت پروژه های عمرانی و صنعتی ، ورزشگاه و مکان صنعتی و عمومی استفاده کرد عکاسی پانوراما اطلاعات بیشتری نسبت به عکاسی معمولی به بیننده منتقل می کند از این رو در تصویر برداری پزشکی نیز کاربردی است .،